Трансформація аграрних відносин в областях Українських Карпат (друга половина 60-х рр. ХХ - початок ХХІ ст.

Трансформація аграрних відносин в областях українських карпат Жулканич Н.М. Трансформація аграрних відносин в областях Українських Карпат (друга половина 60-х рр. ХХ - початок ХХІ ст.) [Текст] : монографія / Н. М. Жулканич ; відп. за вип. І. І. Дробот. – Ужгород: Карпати, 2008. – 408 с.

У монографії Н.М.Жулканич обґрунтовано етапи трансформації аграрних відносин впродовж другої половини 1960-х pp. та початку XXI століття в областях Українських Карпат, висвітлено історичні передумови аграрних перетворень та напрямів господарювання в аграрному секторі регіону, проблеми продовольчого забезпечення населення, недоліки реалізації аграрної і земельної реформ, соціально-економічний розвиток карпатського села. Розкрито також еволюцію аграрних відносин у регіоні в умовах переходу до ринкових відносин, зосереджено увагу на регіональних особливостях завершення аграрної і земельної реформ, вирішенні проблем господарювання реформованих аграрних підприємств, фермерських і особистих селянських господарств. У книзі узагальнено і здійснено оцінку зарубіжного досвіду реформування аграрних відносин, обґрунтовано можливості його адаптації і застосування в аграрному виробництві незалежної України.

Для наукових працівників, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією українського села.

Соціальний розвиток карпатського села (1965–1990-ті pp.)

Соціальний розвиток карпатського села (1965–1990-ті pp.)І.Дробот, Н.Жулканич. Соціальний розвиток карпатського села (1965–1990-ті pp.). - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – 78 с.

У роботі з використанням історичних досліджень, архівних матеріалів, документів висвітлюються основні засади формування соціального укладу карпатського села, розвитку місцевих сільських територій областей Українських Карпат та проблеми соціально-культурної сфери в період 1965-1990-х років.

Соборність України: Кн. 2

sobornist ukr 2t 2002Соборність України: У 2-х кн. / Авторський колектив: І.Л. Гошуляк, І.І. Дробот, В.В. Кривошея та ін. – Кн.2: На шляху до об'єднання та утвердження української державності / І.І. Дробот, В.С. Коваль, В.І. Кучер та ін. – К.: Вид-во «Бібліотеки українця», 2002. – 264

У роботі на широкому документальному матеріалі висвітлюється розвиток української соборницької ідеї, яка. зароджуючись на рефлекторному, емоційному рівні, поступово оформилась у наукові, теоретичні концепції, вибудувані на міцних, історичних і правничих засадах, перевірялась у горнилі національно-визвольної боротьби українського народу.

Праця розрахована на широке коло читачів, усіх, хто цікавиться минулим та сьогоденням України.

Трансформації української державно-соборницької ідеї (1920 – 1930-ті роки)

Трансформації української державності

Дробот I.I. Трансформації української державно-соборницької ідеї (1920 – 1930-ті роки) / І.І. Дробот. – К.: ФАДА, ЛТД, 2002. – 343 с. – Бібліогр.: с. 317–341.

У монографії досліджуються трансформації української державно-соборницької ідеї в 1920–30-ті роки, боротьба українських політичних партій, рухів, організацій, які діяли поза межами радянської України, за її реалізацію. Розкриваються особливості діяльності української політичної еміграції в зарубіжних країнах та національно-державницьких сил на західноукраїнських землях. Відтворено процес осмислення політичними чинниками міжнародного аспекту українського питання та їх зовнішньополітичні орієнтації.

Праця розрахована на науковців, викладачів, студентів і всіх тих, хто цікавиться минулим та сьогоденням України.

Буковинські українці в боротьбу за соборну державність (1920–1930-ті рр.)

Буковинські українці в боротьбі за соборну державністьДробот І. Буковинські українці в боротьбу за соборну державність (1920–1930-ті рр.) / І. Дробот. – К.: Вид-во Ін-ту історії України НАН України, 2002. – 67 с.

У роботі з використанням історичних досліджень, архівних матеріалів, документів українських партій і організацій висвітлюється боротьба українців Буковинського краю за самостійність, соборність і державну незалежність. 

Широко розкривається антиукраїнська політика румунських властей на Буковині у 20-ті – 30-ті роки XX ст.

Для істориків, викладачів вузів, студентів, всіх, хто цікавиться історією України.

Додаткова інформація