ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «NEW TOP SCIENCE»

 • Друк

gum 13 cover

Українською

ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«NEW TOP SCIENCE»

(8 лютого 2018 р.)

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «NEW TOP SCIENCE» передбачає роботу чотирьох секцій. Актуальність тематики конференції сприятиме високому науковому діалогу і зосередженню уваги на практичній складовій.

Педагогіка

 • Нова школа: виклики та шляхи реформування

 • Проблеми виховання та навчання успішної особистості в Україні та в світі

 • Особистість педагога-діяча: мотивація успіху та уникнення невдач

Психологія

 • Сучасна психологія у вимірах теорії та практики

 • Актуальні проблеми та напрями прикладної психології

 • Від запиту до допомоги: розвиток сучасних методів практичної психології

Культурологія

 • Креативна економіка як провідна сучасна концепція

 • Масова культура: виклик чи поклик?

 • Прикладна культурологія

Філософія

 • Від класики до сучасності: новий вимір філософських досліджень

 • Сучасна філософія: нові виклики, проблеми, підходи

 • Цінності в сучасному суспільстві

Матеріали конференції будуть опубліковані в науковому виданні «Гуманітарний корпус» – збірник наукових статей, який надсилається авторам і завантажується на сайті http://filosof.npu.edu.ua/ (рубрика «Видання»). Збірник розміщується в репозитарії Наукової бібліотеки  НПУ імені М.П. Драгоманова. 

Детальніше:

Polski

ІІ MIĘDZYNARODOWA NAUKOWO-PRAKTYCZNA KONFERENCJA

«NEW TOP SCIENCE»

(Karpaty, Synewyr, 8 lutego 2018 r.)

ІІ Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja «NEW TOP SCIENCE»  przewiduje pracę 4-ech sekcji, gromadzących czołowych fachowców. Aktualność tematyki konferencji będzie sprzyjała naukowemu dialogowi na wysokim poziomie i skupieniu uwagi na praktycznym składniku.

Pedagogika

 • Nowa szkoła: wezwania i drogi reformowania

 • Problemy wychowania i pobierania nauki udanej osobowości w Ukrainie i na świecie  

 • Osobowość pedagoga-działacza: motywacja sukcesu i unikanie niepowodzenia

Psychologia

 • Współczesna psychologia w wymiarach teorii i praktyki

 • Aktualne problemy i kierunki psychologii stosowanej  

 • Od zapytania do pomocy: rozwój współczesnych metod psychologii praktycznej

Kulturologia

 • Kreatywna ekonomia jako czołowa współczesna koncepcja

 • Kultura masowa: wezwanie czy powołanie?

 • Kulturologia stosowana

Filozofia

 • Od klasyki do współczesności: nowe wymiary badań filozoficznych

 • Współczesna filozofia: nowe wezwania, problemy, podejścia  

 • Wartości we współczesnym społeczeństwie

Materiały konferencji zostaną wydrukowane w naukowym czasopiśmie «Humanistyczny korpus» – zbiórka artykułów naukowych, wysyłanych autorom i umieszczana na stronie internetowej http://filosof.npu.edu.ua/ (rubryka «Wydania»). Zbiórka jest umieszczana w Repozytorium Biblioteki naukowej Nagrodowego Pedagogicznego Uniwersytetu imienia M. P. Dragomanowa.  

Zbiórka dzieł naukowych jest akceptowana do druku przez Naukową Radę Wydziału Edukacji Filozoficznej i Nauki Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia M. P. Dragomanowa. Zbiórka dostaje międzynarodowy książkowy numer ISBN.  

Więcej informacji