Х МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ НАУК У ДОСЛІДЖЕННЯХ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ»

  • Друк

gum 13 cover

Українською

Х МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ НАУК У ДОСЛІДЖЕННЯХ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ»

Конференція відбудеться 26 cічня 2018 р. в дистанційній формі. Матеріали конференції будуть опубліковані в науковому виданні «Гуманітарний корпус» – збірник наукових статей, який надсилається авторам і завантажується на сайті http://filosof.npu.edu.ua/  (рубрика «Видання»). Збірник розміщується в репозитарії Наукової бібліотеки  НПУ імені М.П. Драгоманова.

Збірник наукових праць схвалюється до друку Вченою радою факультету філософської освіти і науки НПУ імені М.П. Драгоманова. Збірці присвоюється міжнародний книжковий номер ISBN. Обов’язкові примірники надсилаються до Книжкової палати України та провідних бібліотек країни.

Заявки на участь приймаються до 25 січня 2018 року.

Русский

Х МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В ИССЛЕДОВАНИЯХ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ»

Конференция состоится 26 января 2018 г. и пройдет в дистанционной форме. Материалы конференции будут опубликованы в научном издании «Гуманитарный корпус» – сборник научных статей, который рассылается по почте авторам и размещается на сайте http://filosof.npu.edu.ua/ (рубрика «Издания»). Сборник также загружается в электронный репозитарий Научной библиотеки НПУ имени М.П. Драгоманова.

Сборник будет рекомендованный к печати Ученым советом факультета философского образования и науки НПУ имени М.П. Драгоманова. Сборнику присваивается международный книжный номер ISBN. Обязательные экземпляры направляются в Книжную палату и ведущие библиотеки.

Заявки на участие принимаются до 25 января 2018 г.

Polski

Х MIĘDZYNARODOWA NAUKOWO-PRAKTYCZNA KONFERENCJA «AKTUALNE PROBLEMY NAUK HUMANISTYCZNYCH W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW»

Konferencja odbędzie się w dniu  26  stycznia 2018 r. w trybie zdalnego uczestnictwa. Materiały konferencji zostaną opublikowane w tytule naukowym «Humanistyczne korpus» – zbiór naukowych artykułów, który jest wysyłany autorom i udostępniany na stronie internetowej http://filosof.npu.edu.ua/ (rubryka «Tytuły»). Na tej samej stronie odbywa się omawianie opracowań uczestników.

Książka dostaje Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki ISBN. Uczestnicy dostają książkę, certyfikaty imienne i program konferencji.

Zgłoszenia udziału są przyjmowane do dnia 26  stycznia 2018 r. 

Szanowni uczestnicy, uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami udziału oraz zasadami sporządzenia artykułów!

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Філософія:

«Філософський дискурс у вимірі ХХІ століття»

Секція 2. Культурологія:

«Простір культури в наукових дослідженнях»

Секція 3. Історія:

«Минуле та сучасність у просторі історичних досліджень»

Секція 4. Психологія:

«Соціально-психологічні проблеми особистості, її розвитку та самореалізації»

Секція 5. Педагогіка:

«Актуальні проблеми навчання та виховання особистості з погляду сучасних педагогічних концепцій»

Деталі: Інформаційний лист

Направления конференции:

Секция 1. Философия:

«Философский дискурс в измерении ХХІ века»

Секция 2. Культурология:

«Пространство культуры в научных исследованиях»

Секция 3. История:

«Прошлое и современность в пространстве исторических исследований»

Секция 4. Психология:

«Социально-психологические проблемы личности, ее развития и самореализации»

Секция 5. Педагогика:

«Актуальные проблемы учебы и воспитания личности з точки зрения современных педагогических концепций»

Подробнее в информационном письме:

KIERUNKI PRACY KONFERENCJI:

Sekcja 1. Filozofia:

«Dyskurs filozoficzny w wymiarze ХХІ wieku»

Sekcja 2. Kulturologia:

«Przestrzeń kultury w badaniach naukowych»

Sekcja 3. Historia:

«Przeszłość i współczesność w przestrzeni badań historycznych»

Sekcja 4. Psychologia:

«Socjopsychologiczne problemy osobistości, jej rozwoju i samorealizacji»

Sekcja 5. Pedagogika:

«Aktualne problemy nauki i wychowania osobistości pod względem współczesnych koncepcji pedagogicznych»