ІХ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ«НАУКОВІ ПОШУКИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ»

gum 10

Українською

ІХ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ«НАУКОВІ ПОШУКИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ»

Конференція відбудеться 13 грудня 2017 р. в дистанційній формі. Матеріали конференції будуть опубліковані в науковому виданні «Гуманітарний корпус» – збірник наукових статей, який надсилається авторам і завантажується на сайті http://filosof.npu.edu.ua/  (рубрика «Видання»). Збірник розміщується в репозитарії Наукової бібліотеки  НПУ імені М.П. Драгоманова.

Збірник наукових праць схвалюється до друку Вченою радою факультету філософської освіти і науки НПУ імені М.П. Драгоманова. Збірці присвоюються міжнародний книжковий номер ISBN, УДК, ББК. Обов’язкові примірники надсилаються до Книжкової палати України та провідних бібліотек країни.
Заявки на участь приймаються до 12 грудня 2017 року на e-mail: gum-korpus@ukr.net

Русский

ІХ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В ИССЛЕДОВАНИЯХ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ»

Конференция состоится 13 декабря 2017 г. и пройдет в дистанционной форме. Материалы конференции будут опубликованы в научном издании «Гуманитарный корпус» – сборник научных статей, который рассылается по почте авторам и размещается на сайте http://filosof.npu.edu.ua/ (рубрика «Издания»). Сборник также загружается в электронный репозитарий Научной библиотеки НПУ имени М.П. Драгоманова.

Сборник будет рекомендованный к печати Ученым советом факультета философского образования и науки НПУ имени М.П. Драгоманова. Сборнику присваиваются международный книжный номер ISBN, УДК, ББК. Обязательные экземпляры направляются в Книжную палату и ведущие библиотеки.

Заявки на участие принимаются до 12 декабря 2017 г. по электронному адресу:  gum-korpus@ukr.net

Polski

ІХ MIĘDZYNARODOWA NAUKOWO-PRAKTYCZNA KONFERENCJA INTERNETOWA«AKTUALNE PROBLEMY NAUK HUMANITARNYCH W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW»

Konferencja odbędzie się w dniu  13 grudnia  2017 r. w trybie zdalnego uczestnictwa. Materiały konferencji zostaną opublikowane w tytule naukowym «Humanistyczne korpus»– zbiór naukowych artykułów, który jest wysyłany autorom i udostępniany na stronie internetowejhttp://filosof.npu.edu.ua/(rubryka «Tytuły»). Na tej samej stronie odbywa się omawianie opracowań uczestników.

Książka dostaje Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki ISBN. Uczestnicy dostają certyfikaty imienne.

Zgłoszenia udziału są przyjmowane do dnia 12 grudnia 2017rokuna e-mail:

gum-korpus@ukr.net

Szanowni uczestnicy, uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami udziału oraz zasadami sporządzenia artykułów!

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Філософія:

«Філософський дискурс у вимірі ХХІ століття»

Секція 2. Культурологія:

«Простір культури в наукових дослідженнях»

Секція 3. Історія:

«Минуле та сучасність у просторі історичних досліджень»

Секція 4. Психологія:

«Соціально-психологічні проблеми особистості, її розвитку та самореалізації»

Секція 5. Педагогіка:

«Актуальні проблеми навчання та виховання особистості з погляду сучасних педагогічних концепцій»

Деталі: Інформаційний лист

 

Направления конференции:

Секция 1. Философия:

«Философский дискурс в измерении ХХІ века»

Секция 2. Культурология:

«Пространство культуры в научных исследованиях»

Секция 3. История:

«Прошлое и современность в пространстве исторических исследований»

Секция 4. Психология:

«Социально-психологические проблемы личности, ее развития и самореализации»

Секция 5. Педагогика:

«Актуальные проблемы учебы и воспитания личности з точки зрения современных педагогических концепций»

Подробнее в информационном письме:

KIERUNKI PRACY KONFERENCJI:

Sekcja 1. Filozofia:

«Dyskurs filozoficzny w wymiarze ХХІ wieku»

Sekcja 2. Kulturologia:

«Przestrzeń kultury w badaniach naukowych»

Sekcja 3. Historia:

«Przeszłość i współczesność w przestrzeni badań historycznych»

Sekcja 4. Psychologia:

«Socjopsychologiczne problemy osobistości, jej rozwoju i samorealizacji»

Sekcja 5. Pedagogika:

«Aktualne problemy nauki i wychowania osobistości pod względem współczesnych koncepcji pedagogicznych»

 

 

Додаткова інформація